Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Informacja Eternia dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Mateusz Wojtas
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojtas Sport Mateusz Wojtas, NIP 9372614329, REGON 369367476, właściciel klubu Crossfit Eternia przy ul.
Starogranicznej 28 we Wrocławiu. Z administratorem możesz się skontaktować w
następujący sposób:
– listownie na adres: Eternia, ul. Starograniczna 28, 54-231Wrocław
– przez e-mail: info@crossfiteternia.pl
– telefonicznie: 791 343 483
2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art.
6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
a. w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy o świadczenie usług sportowo-
rekreacyjnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych
poprzedzających zawarcie umowy jak i czynności w procesie zawierania umowy,
wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową
związane z obsługą klienta;
b. w celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta;
c. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.:
wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
d. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż
wierzytelności innemu podmiotowi;
3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i
realizacji umowy niezbędne.
4. Dane osobowe będą przetwarzane:
a. przez czas niezbędny do wykonania umowy a ponadto przez czas określony
możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
b. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na
podstawie zgody;
5. Klienta ma prawo do:
a. Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b. Sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
c. Usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
e. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub
przetwarzania określonych danych.
– o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora,
w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja
2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza
Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679
6. Dane Klienta mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym tj. podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora usługi podwykonawstwa – usługi szkoleniowo –
sportowe, księgowe i informatyczne.