Regulamin CrossFit Eternia Wrocław

REGULAMIN KLUBU CROSSFIT ETERNIA

 1. Osoba która wykupi karnet staję się KLUBOWICZEM .
 2. Uczestniczenie Klubowicza w zajęciach wiąże się z akceptacją REGULAMINU.
 3. Z usług Klubu mogą korzystać osoby posiadające aktualny karnet lub mające wykupiony trening personalny.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia klubu bądź jego części w związku z naprawami, konserwacją, sprzątaniem. Informacja ta, zostanie umieszczona na stronie internetowej Klubu, recepcji i portalu społecznościowym (Facebook).
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu klienta spowodowane nieprzestrzeganiem zasad regulaminu Klubu, bhp oraz zasad bezpieczeństwa ćwiczeń w Klubie, poprzez m.in.: użytkowanie sprzętu do ćwiczeń niezgodnie z przeznaczeniem, używanie nieodpowiedniego stroju (w tym obuwia, posiadanie kolczyków, itp.), nieodpowiedniego przygotowania do zajęć, naruszenie innych niż wymienione zasad bezpieczeństwa.
 6. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z sali do ćwiczeń, zajęć zorganizowanych, zajęć z trenerem.
 7. Zmiany w zakresie i rodzajach karnetów mogą być wprowadzane przez Klub w dowolnym czasie i nie powodują one konieczności zmiany Regulaminu
 8. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Każdy Klubowicz otrzymuje przypisaną indywidualnie kartę klubową i jest zobowiązany do każdorazowego przyłożenia karty podczas wejścia do Klubu. Karta jest własnością Klubu i musi zostać zwrócona w przypadku rezygnacji z ćwiczeń w klubie. Przy zakupie karnetu w klubie, Klubowicz zobowiązany jest wpłacić gotówką kaucję w wysokości 10 zł za kartę klubową. Kwota ta zostanie zwrócona tylko w przypadku oddania karty klubowej pracownikowi recepcji klubu w przypadku rezgnacji z usług w klubie. W przypadku zgubienia karty, koszt wyrobienia nowej wynosi 10 zł i nie może on zostać pobrany z pozostawionej wcześniej kaucji za kartę.
 10. Członek Klubu zobowiązany jest do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, udostępnionych w recepcji Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez trenerów
 11. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Klubu jest zabronione.
 12. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Członków Klubu drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji na portalu społecznościowym Klubu, stronie internetowej oraz w recepcji.
 13. Sprzęt treningowy powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem , oraz po skończonym treningu odstawiony na miejsce. Za nieszanowanie sprzętu, nieodkładanie go na miejsce nakładane będą na klubowicza kary w postaci wybranych, „ulubionych” przez danego klubowicza ćwiczeń 😉
 14. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.
 15. CrossFit Eternia uprawniony jest do wykorzystywania wizerunku Klubowicza w celach reklamowych i promocyjnych .
 16. Karnet wykupiony na okres jednego miesiąca nie podlega zawieszeniu lub możliwości zwrotu.
 17. Karnety Wejściowe mają ważność 1 miesiąca i w tym czasie Klubowicz może korzystać z zajęć w Klubie w ramach wykupionych wejść.
 18. Na zajęcia obowiązują zapisy. W przypadku nieodwołania zapisu na zajęcia i niepojawienia się na nich Klubowicz zostanie obciążony opłatą w wysokości 15 zł. W przypadku karnetów wejściowych w w/w przypadku z karnetu zostanie ściągnięte 1 wejście.
 19. Treningi personalne odbywać się mogą w godzinach otwarcia Klubu.
 20. Trening personalny nieodwołany telefonicznie lub mailowo zostaje uznany jako odbyty.
 21. Klubowicz powinien powiadomić trenera o nabytych kontuzjach i problemach zdrowotnych.
 22. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania porządku w szatni i łazienkach.
 23. W trakcie pierwszej wizyty w klubie zostanie pobrana od Klubowicza kaucja w wysokości 30 zł na poczet opłat za nieodwołane z przynajmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem zajęcia. Za nieodwołane zajęcia Klub będzie pobierał z tej kaucji 15 zł. W przypadku wykorzystania pełnej kwoty, aby kontynuować uczestnictwo w zajęciach Klubowicz będzie zobowiązany do wpłaty kolejnej kaucji w wysokości 30 zł. Jeśli kaucja ta nie zostanie wykorzystana do końca trwania karnetu, Klub zwraca ją Klubowiczowi w całości.
 24. Karnety kupione w promocyjnych cenach są karnetami ciągłymi, przedłużanymi o 4 tygodnie od dnia ostatniego zakupu. W przypadku przerwania ciągłości płatności rabaty anulują się i nie obowiązują na kolejne zakupy.